Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Zopár právnych rád

Pozor na podpisovanie exkluzívnej zmluvy a skrytej exkluzívnej zmluvy s RK! „Nábor“ na exkluzívnu zmluvu je výrazne sofistikovaný a dokonca sú na tieto „činnosti“ vedené aj kurzy. Princíp zväčša spočíva v tom, že „exkluzívny“ maklér ohodnotí Vašu nehnuteľnosť na vyššiu cenu než ostatní makléri, sľúbi Vašu nehnuteľnosť predať za túto cenu. Stačí „iba“ podpísať exkluzívnu zmluvu na dlhšie obdobie. Vy sa stanete jeho vazalom, a na koniec pristúpite aj na nižšiu cenu, za ktorú by bola nehnuteľnosť predajná na začiatku.

Pokiaľ sa Vaša nehnuteľnosť kupuje v hotovosti, jedinou istotou, že sa stanete vlastníkom financií je notárska úschova viazaná na prevod majetku a zmenu vlastníckeho práva. Na finančné prostriedky vinkulované kupujúcim vo Váš prospech v banke može siahnúť veriteľ, exekútor a pod. Na prostriedky zložené u notára nikto!

Kúpnu zmluvu podávajte na kataster až vtedy, keď sú peniaze vo Váš prospech zložené v notárskej úschove. Pri hypotéke, až vtedy keď bola podaná Záložná Zmluva a banka Vám na základe plomby v jej prospech načerpala finančné prostriedky vo Váš prospech.

Nikdy sa nedohodujte s kupujúcim, že na zmluve bude „viac“ ako skutočne dostanete. Plánovanou „chybou“ v Kúpnej zmluve sa môže stať, že prevod neprejde, kupujúcemu sa vrátia vinkulované prostriedky a od Vás bude legálne požadovať „zvyšok ceny v hotovosti“, ktorú Vám v skutočnosti nikdy nevyplatil!

Priamo v hotovosti, bez prevodu bankou, Vám Kupujúci ako fyzickej osobe, môže vyplatiť nehnuteľnosť, ktorej cena je nižšia ako 15.000 €. V opačnom prípade, ste porušili zákon  a Kúpna zmluva bude neplatná.

Aj keď ste  vlastníkom nehnuteľnosti, ale nehnuteľnosť ste nadobudli počas manželstva (BSM,) pri predaji budete potrebovať úradnú kópiu o  súhlase manžela/ky s predajom nehnuteľnosti.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli skôr, než ste vstúpili do manželského zväzku, súhlas manžela/ky  na predaj nepotrebujete, no pokiaľ chcete, aby sa peniaze za predaj nestali majetkom oboch, zúžte si pred podpisom Kúpnej zmluvy u notára BSM o výšku ceny, za ktorú sa nehnuteľnosť predáva.

Ak niekoho „obdarujete“, a ten bude chcieť do päť rokov, nasledovne nehnuteľnosť predať, zaplatí štátu  cca 30% z celej ceny nehnuteľnosti (daň a zdravotné)!

Daň a zdravotné / ďalej ako " Daň"/ z nehnuteľnosti neplatíte ak vlastníte nehnuteľnosť minimálne päť rokov, alebo keď sa stala nehnuteľnosť predmetom dedičstva a zosnulý ju vlastnil minimálne päť rokov. Daň neplatíte ani vtedy, keď nehnuteľnosť predáte za rovnakú a nižšiu cenu, ako ste ju kúpili. Daň platíte len vtedy, keď vlastníte nehnuteľnosť menej ako päť rokov a nehnuteľnosť predávate drahšie než ste ju kúpili. Daň sa platí len z rozdielu medzi týmito sumami. Do nákladov si zároveň môžete zahrnúť všetky preukázateľné náklady, ktoré ste do bytu investovali. Patria medzi ne aj úroky z hypotéky. O sumu nákladov si následne daňovú povinnosť znížite.